De identiteit is zichtbaar en merkbaar in ons Bijbelgetrouw onderwijs. Met behulp van de methode Levend Water leren we de kinderen wie God is en wie Hij wil zijn voor hen. Jezus’ verlossend werk als onze Redder en Heer staat daarin centraal. Dit gebeurt in de vorm van Bijbelverhalen, gesprekken over de Bijbel en over God en het zingen van psalmen, gezangen en liederen, o.a. uit de opwekkingsbundel.

Daarnaast neemt het gebed een belangrijke plaats in. Kinderen leren hierbij dat we afhankelijk zijn van onze Vader in de hemel en ook hoe waardevol het is om voor elkaar en anderen te bidden.

Vanuit ons geloof in God spreken we met de kinderen over seksuele vorming en seksuele diversiteit. We gebruiken hiervoor de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Hier vindt u ons beleidsdocument rondom seksuele vorming.

Op verschillende momenten per jaar zijn er bijeenkomsten met de hele school waarin ons geloof in God nadrukkelijk naar voren komt: opening en sluiting van het schooljaar waarbij we Gods zegen vragen en Hem danken, Kerst- en Paasviering, kerk-school-gezin project met aansluitend de projectzondag in de kerken. Deze bijeenkomsten worden samen met de ouders en andere belangstellenden beleefd.