Onze school ziet ouders als educatieve partners: een goede ontwikkeling van kinderen ontstaat als ouders en school goed samenwerken.

Deze samenwerking geven we nu als volgt vorm:

 • startgesprekken met de leerkracht aan het begin van het jaar
 • rapportgesprekken
 • open ochtenden
 • jaaropening en jaarsluiting
 • ouderportaal, waar ouders via de website van ParnasSys resultaten van hun kind kunnen inzien
 • parro app
 • twee wekelijkse nieuwsbrief
 • middels het traject ouderbetrokkenheid 3.0 denken we na over het verder versterken van de samenwerking met ouders
 • tussenschoolse opvang
 • activiteitencommissie
 • medezeggenschapsraad
 • meehelpen bij diverse activiteiten