De Wonderwijzer heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit vier personen: twee personeelsleden en twee ouders. De MR is een zelfstandig orgaan binnen de school en heeft medezeggenschap over een aantal zaken, die ouders en personeel aangaan. De MR heeft een rol bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. Bij onderwerpen als het vakantierooster, het formatieplan en het bepalen van de ouderbijdrage heeft de MR instemmingsbevoegdheid. In andere gevallen is er een adviserende rol voor de MR weggelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden. Ook kunnen ouders aan de MR-leden onderwerpen doorgeven die zij besproken willen hebben.
Want een MR mag ook ongevraagd de directie adviseren. En dat geldt voor veel zaken of onderwerpen. De inbreng van de MR is niet vrijblijvend: de directie moet er serieus naar kijken. Dit kan de kwaliteit van de besluiten alleen maar ten goede komen.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:

  • Marieke V. oudergeleding
  • Willemien den A. personeelsgeleding
  • Laura de G. oudergeleding
  • Agnes van A. personeelsgeleding

Contact opnemen met de MR? Mail naar: mrdewonderwijzer@levwn.nl

GMR

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.